รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้รับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา นอ.หญิง ดลฤดี โรจน์วิริยะ ดร.จุรีวรรณ มณีแสง อ.วุฒิชัย ชัยวุฒิ