รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการพยาบาลแห่งชาติเพื่อสุขภาพชุมชน

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการพยาบาลแห่งชาติเพื่อสุขภาพชุมชน เป็นกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (สมเด็จย่า) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบุรีรัมย์