รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

การประชุมวิชาการชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4

วันที่ 30 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์นภาพร เหลืองมงคลชัย และอาจารย์สุภิศา จิตต์สม อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ