รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิการยน 2562 อาจารย์ และนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลในการประกวดคือ 1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ขบวนแห่ 2) รางวัลชนะเลิศนางนพมาศ ตำบลบ้านยาง