รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุม HACC FORUM ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์นิภาพรรณ มณีโชติวงค์ อาจารย์วรีภรณ์ ชัยยะเตชานนท์ อาจารย์นภาพร เหลืองมงคลชัย และนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมการประชุม HACC FORUM ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "Enhancing Trust in Healthcare" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยระดับนิสิตปริญญาตรี และได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม โดยผู้นำเสนอคือ น.ส.เจนจิรา บุญสะอาด และคณะ นิสิตชั้นปีที่ 4