รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System"

อาจารย์ ดร.ทิตยาวดี อินทรางกูร อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" วันที่ 9-11 กันยายน 2562 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา