รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมวิชาการประจำปี 2560

เนื่องด้วยชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการประจำปี 2560 "Good Clinical Practice in Neonatology" ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ส่งอาจารย์มยุรี รัตนพฤกษ์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้