รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

การตรวจประกันคุณภาพระดับคณะฯ

การตรวจประกันคุณภาพระดับคณะฯ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดย รศ.ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา, น.อ.หญิง ดลฤดี โรจน์วิริยะ, รศ.ดร.กัญญามน อินหว่าง และ อาจารย์วุฒิชัย วัยวุฒิ เป็นกรรมการตรวจเยี่ยม