รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 ภายใต้เรื่อง "ซึมเศร้า เราคุยกันได้" ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกร์นกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ส่งอาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล 3 คน เข้าร่วมประชุม ดังนี้ อาจารย์จันทร์ฉาย เนตสุวรรณ อาจารย์ สุจรรยา แสงเขียวงาม และอาจารย์วรรณจรี มณีแสง