รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2560 เรื่อง “การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0”

ดร.จุรีวรรณ มณีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล คณาจารย์ และตัวแทนนิสิต เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2560 เรื่อง " การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาล เพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0 " ระหว่างวันที่ 19 -21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ ฯ ภายในงาน นาย ต้นตระกูล ไสวดี นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล ได้ร่วมนำเสนอนวัตกรรมทางการพยาบาล ชื่อ Caring Can จัดโดย ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ร่วมกับ ที่ประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยในสถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) และที่ประชุมคณบดีสาขาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) โดยผลงานได้รับความสนใจจากอาจารย์ภายนอกและผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก และ นางสาวทิพวรรณ ศรีลาเลิศ นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะได้รับรางรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2560 ในการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ด้วย