รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

การประกวดนวัตกรรมและงานวิจัย ประจำปี 2560

งานนวัตกรรมเรื่อง "นวัตกรรม ฟ.ฟัน สดใส" คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้รับรางวัลชมเชย สื่อการสอนสร้างสรรค์ ประเภท ผลงานนวัตกรรมการประกวดนวัตกรรมและงานวิจัย ประจำปี 2560 "สร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อพยาบาล ๔.๐"ณ มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 12 มกราคม 2561