รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “ก้าวทันโลกยุค ICT : ความร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ”

คณะอนุกรรมการสาขาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฯ (สสอท.) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “ก้าวทันโลกยุค ICT : ความร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ” (Keep pace with the world in ICT era: The collaboration for effective nursing educational management) ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม พ. ศ. 2561 เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

*** นิสิตและคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เข้าร่วมและส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลเข้าประกวด และได้รับรางวัล ดังนี้ *** >>> นางสาว ทิพวรรณ ศรีลาเลิศ และ นาย พลวัต ประชาเลิศ #ได้รับรางวัลชนะเลิศ การวิจัยทางการพยาบาล "ผลของการใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายทางสังคมในอินเตอร์เนตเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น" >>> นางสาว ชญานี อินทร์พร และ นาย ประชา นาหล่อง #ได้รับรางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมทางการพยาบาล ประเภท สิ่งประดิษฐ์ "Vascular stronger" >>> นางสาว วรกมล รักเกตุกิจ และ นางสาว ขวัญฤดี ภักดี #ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นวัตกรรมทางการพยาบาล ประเภท สิ่งประดิษฐ์ "Bra For Mom"