รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 30 หัวข้อ Pediatric Nursing Update 2018

ประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 30 หัวข้อ Pediatric Nursing Update 2018 สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 30 หัวข้อ Pediatric Nursing Update 2018 ในวันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับวิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลเด็ก

ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ได้พิจารณาเห็นว่าการประชุมดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงส่งอาจารย์ในสาขาการพยาบาลเด็กเข้าร่วมประชุมดังกล่าว จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 1. อาจารย์ งามทรัพย์ เทศะบำรุง 2. อาจารย์ มยุรี รัตนพฤกษ์