รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษาคม 2561 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล ในการนี้คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล ได้ส่งอาจารย์ของคณะฯ จำนวน 5 คน เข้าอบรมในวันและเวลาดังกล่าว ดังนี้ 1. อาจารย์ งามทรัพย์ เทศะบำรุง 2. อาจารย์ มยุรี รัตนพฤกษ์ 3. ผศ.พ.ต.อ.หญิง สุรีย์วรรณ ภูริปัญญาคุณ 4. น.อ.หญิง กรปภา วงษ์จันทรา 5. พล.อ.ต.หญิง จุฑาทิพย์ ซื่อสัตย์