รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

คณบดี คณาจารย์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ครบรอบ ๔๘ ปี วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบปีที่ ๔๘ ในวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลฯ ได้กำหนดจัดพิธีทางศาสนาพุทธ ในวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลฯ อาคาร ๒ ชั้น ๒ โดยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีฯ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดย ดร.จุรีวรรณ มณีแสง รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล พร้อมด้วยคณาจารย์ ผศ.ดร.เจนระวี สว่างอารีย์รักษ์, นท.หญิง เสาวณีย์ ระพีพรกุล เป็นผู้แทนร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ในการนี้ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลฯ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และพัฒนาโรงพยาบาลฯ จำนวน 30,000 บาท ด้วยมหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์การเป็นแหล่งฝึกหลายวิชาในภาคปปฏิบัติของนิสิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 จวบจนปัจจุบัน