รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง เรื่อง “สุขภาพดี มีความมั่งคั่ง : พลังพยาบาลสรรค์สร้างนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ” (Healthy and Prosperity: Power of Nurses in Transforming Innovative Aging Care)

คณะอนุกรรมการสาขาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฯ (สสอท.) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง เรื่อง “สุขภาพดี มีความมั่งคั่ง : พลังพยาบาลสรรค์สร้างนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ” (Healthy and Prosperity: Power of Nurses in Transforming Innovative Aging Care) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม พ. ศ. 2562 เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุม John XXIII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ *** นิสิตและคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เข้าร่วมและส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลเข้าประกวด และได้รับรางวัล #รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 นวัตกรรมสาขาเทคโนโลยี เรื่อง สุขภาพแข็งแรงได้จากการใช้แอปพลิเคชั่นออฟฟิศซินโดรม (Health to fit for office syndrome)