รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

พิธีอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในโครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในพยาบาลแห่งชาติ

คณบดี คณาจารย์ และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าร่วมพิธีอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในโครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในพยาบาลแห่งชาติ กิจกรรมจัดขึ้น *** วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เวลา 8.30 - 10.00 น. >> --วันพยาบาลแห่งชาติ-- วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงถือเอาวันนนี้เป็นวันพยาบาล เพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพพยาบาล และให้ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลได้ตระหนักและสำนึกในหน้าที่