รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

#การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล นำโดย ดร.จุรีวรรณ มณีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ ได้รองรับการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 25ุ61 ในวันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สายพิณ เกษมกิจวัฒนา เป็นประธานกรรมการ ซึ่งบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพฯ เป็นไปอย่างราบรื่นและผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี