รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการทำบุญสัตว์ทดลอง และพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2562

เรียนเชิญผุ้สนใจเข้าร่วมโครงการ เนื่องด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง และพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และอาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีกำหนดการ ดังนี้

กำหนดการ
โครงการ พิธีทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2562
วันอังคารที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
สถานที่จัด – ณ ห้องเรียนกายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขต กาญจนบุรี
เวลา                  รายละเอียด
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
09.00 – 10.30 น. ประธานจุดธูปเทียน สักการะพระรัตนตรัย พระสงฆ์สวดมนต์ เจริญพระพุทธมนต์
                      ร่วมทำบุญถวายภัตราหารเพล ถวายสังฆทานปัจจัยไทยธรรมและปัจจัยแด่พระสงฆ์
10.30 – 11.00 น. ฟังธรรมบรรยาย นิมนต์พระกลับวัด
11.00 – 12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

กำหนดการ
โครงการ พิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2562
วันอังคารที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
สถานที่จัด – ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขกาญจนบุรี
เวลา                รายละเอียด
13.00 – 14.00 น. เปิดลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์
14.00 – 14.30 น. เริ่มเข้าสู่พิธีมอบเสื้อกาวน์
                      พิธีกรกล่าวต้อนรับ ประธาน คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนิสิตทุกชั้นปี
                      เชิญประธานจุดธูปเทียน สักการะพระรัตนตรัย
                      ประธานกล่าวเปิดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 4
                      อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร ขึ้นกล่าวรายงานต่อประธาน
14.30 – 15.30 น.  เข้าสู่พิธีมอบเสื้อกาวน์
                      ประธานกล่าวให้โอวาสและแสดงความยินดีแก่นิสิตชั้นปีที่ 4
                      ตัวแทนคณาจารย์ ขึ้นกล่าวแสดงความรู้สึก
                     ตัวแทนนิสิต ขึ้นกล่าวแสดงความรู้สึก
                     ผู้ปกครอง ขึ้นกล่าวแสดงความรู้สึก
15.30 – 16.00 น. ร่วมร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี โดยพร้อมเพียงกัน และปิดงาน เชิญถ่ายรูปร่วมกันตามอัธยาศัย