รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

การประชุมจัดการองค์ความรู้ (KM) คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดการประชุมจัดการองค์ความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมีหัวข้อ 2 หัวข้อ ดังนี้ 1. การจัดการองค์ความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้แก่นิสิตใน เรื่อง การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) และ สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกต์ใช้ (Health Informatics and its Applications) Click ดู เอกสารประกอบการจัดการองค์ความรู้ ปีการศึกษา 2562 ด้านการผลิตบัณฑิต 2. การจัดการองค์ความรู้ ด้านการวิจัย เรื่อง การผลิตและตีพิมพ์งานวิจัยเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในเกณฑ์ พ.ศ. 2563 Click ดู เอกสารประกอบการจัดการองค์ความรู้ ปีการศึกษา 2562 เรื่องการวิจัย