รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

คณะเทคนิคการแพทย์รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคนิคการแพทย์รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยมีประธาน: รศ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม, กรรมการ: ผศ.ธงชัย สิทธิกรณ์, ดร.จุรีวรรณ มณีแสง, อ.วุฒิชัย วัยวุฒิ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี (4.25/5)