รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

คณะเทคนิคการแพทย์รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคนิคการแพทย์รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 โดยมีประธาน: รศ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม, กรรมการ: รศ.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา, ดร.จุรีวรรณ มณีแสง, อ.วุฒิชัย วัยวุฒิ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี (3.40/5)