รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องบรรยาย MT5407 คณะเทคนิคการแพทย์ มีการให้แนวคิดการเรียนให้ประสบความสำเร็จ จริยธรรม คุณธรรมประจำใจนิสิต และ จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพโดยคณาจารย์และศิษย์เก่า ทนพญ.อญรินทร์ฎา สิงห์เดช หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้แก่ นิสิตที่มีผลการเรียนดี เสียสละ มีน้ำใจ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นต้นแบบให้แก่นิสิตท่านอื่นต่อไป นิสิตที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นางสาวศิริรัตน์ ดัชถุยาวัตร, นางสาวกรรณิการ์ คัก, นางสาวพิมผกา ปุสารัมย์, นางสาวพัชรินทร์ จิณรักษ์ และ นางสาวหนูนา ขาวเขียว