โครงการเรียนรู้เทคนิคการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน

RSS
โครงการเรียนรู้เทคนิคการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 รูปแบบ Online ผ่านระบบ Yealink Meeting และ Onsite ณ ห้องประชุม Meeting 1 ชั้น 6 อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

บรรยายโดย รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จัดทำโดย วิทยาลัยสหวิทยาการ ร่วมกับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website