รับสมัครนิสิตใหม่

สมัครเรียน

สัมมนาทางวิชาการ

ในวันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 สำนักวิชาการได้ส่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาการ อาจารย์ประกอบเกียรติ ดังคณะสิงห์ เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ การให้บริการดีโอไอกับระบบสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น