รับสมัครนิสิตใหม่

สมัครเรียน

กิจกรรมต้อนรับนิสิตปริญญาตรีปีการศึกษา 2562 เข้าหอพัก

กิจกรรมต้อนรับนิสิตปริญญาตรีปีการศึกษา 2562 เข้าหอพักในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี, วัชรพลและบุรีรัมย์