รับสมัครนิสิตใหม่

สมัครเรียน

ประชุมเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

การเข้าร่วมโครงการ“ การประชุมเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง”
วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น