รับสมัครนิสิตใหม่

สมัครเรียน

การจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2563เรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักปฏิบัติการขอตำแหน่งทางวิชาการ
                         โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร
                       วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00-13.00 น.