รับสมัครนิสิตใหม่

สมัครเรียน

สำนักวิชาการร่วมกับสำนักITจัดโครงการเพิ่มความรู้ให้อาจารย์และนิสิตกับฐานข้อมูลProquest Ebook Central ในเรื่องการใช้งาน/รูปแบบการสืบค้น/การใช้ประโยชน์ฯ โดยบริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด