รับสมัครนิสิตใหม่

สมัครเรียน

อบรมหลักสูตรมาตราฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย

เปิดรับอบรมหลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (TFRS for SME) วันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รายละเอียด