รับสมัครนิสิตใหม่

สมัครเรียน

ประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 

กำหนดส่งเอกสารวันสุดท้ายวันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล