รับสมัครนิสิตใหม่

สมัครเรียน

ประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 4/2561 วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561

 กำหนดส่งเอกสารวันสุดท้ายวันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล