รับสมัครนิสิตใหม่

สมัครเรียน

ประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 7/2561 วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561

 กำหนดส่งเอกสารวันสุดท้ายวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล