รับสมัครนิสิตใหม่

สมัครเรียน

ประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 8/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561

กำหนดส่งเอกสารวันสุดท้ายวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล