รับสมัครนิสิตใหม่

สมัครเรียน

ประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 10/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561

กำหนดส่งเอกสารวันสุดท้ายวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล