Section

สำนักวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

สมัครเรียน
Section
Section

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา : การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลลัพธ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ประจำปีการศึกษา 2560

Section