Section

สำนักวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

สมัครเรียน
Section
Section

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ วัดแจ้งลำหิน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ได้มีผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมโครงการ จัดโดยส่วนงานกิจการนิสิตและสำนักบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

Section