Section

สำนักวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

สมัครเรียน
Section
Section

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 12

สำนักวิจัยและบริการขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 2 /2561 วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ อาคารเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล

  • โครงการ
Section