รับสมัครนิสิตใหม่

สมัครเรียน
Section
Section
Section

มร.สส.พร้อมรับนศ.ครู ‘รอบ1ทีแคส’มั่นใจได้หัวกะทิเข้าเรียน

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน นายฤาเดข์ เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(มร.สส.) เปิดเผย ว่า ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.)และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) ได้ประกาศงดรับ นักศึกษาในระบบกลางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือที่แคส ปีการศึกษา 2562 รอบ 1 แฟ้มสะสมงาน รับสมัครระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตรจาก 5 ปีเป็น หลักสูตร 4 ปี โดยจะเริ่มรับนักศึกษาในรอบ 2 รอบโควตาถึงรอบที่ 5 รับตรงอิสระ ขณะที่นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ชี้แจงว่ากรอบเวลาการปรับหลักสูตรมหาวิทยาลัยจะสามารถ รับสมัครนิสิตนักศึกษาเข้าเรียนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ได้ในการรับสมัครที่แคสรอบ 2 ระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 25 เมษายน 2562 เพราะต้องรอให้ร่างหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชําติ (มคอ.) 1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และระดับบัณฑิตศึกษาสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ กําลังดําเนินการ ผ่านความเห็นข์อบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) ประมาณเดือนมกราคม 2562 ก่อน นั้น มร.สส. ได้หารือกับฝ่ายกฎหมายเพื่อดูรายละเอียดต่างๆ ในการรับแด็กเข้าเรียนคณะครุศาสตร์ ซึ่ง ยืนยันมาแล้วว่า มร.สส.สามารถรับเด็ดผ่านระบบที่แคสได้ตั้งแต่รอบแรก โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง หลักสูตรจาก 5 ปี เป็น 4 ปี ซึ่งหากร่างมคอ.1 ผ่านความเห็นข์อบจากกกอ.มหาวิทยาลัยก็สามารถปรับราย ละเอียด และเสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรได้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือนสิงหาคม 2562

“มร.สส.มีความพร้อม และคิดว่าสามารถปรับหลักสูตรได้ทันแน่นอน การปรับครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องดี หากศึกษา จากประวัติศาสตร์พบว่า ในช่วงที่ปรับไปใช้หลักสูตร 5 ปี เพราะในช่วงนั้นคิดกันว่า เด็กที่เข้ามาเรียนครูส่วน ใหญ่ เพราะไม่มีที่เรียน ไม่ใช่เด็กหัวกะทิจบออกไปแล้วไม่มีจิตวิญญาณความเป็นครู ดังนั้นจึงเพิ่มจาก 4 ปี เป็น 5 ปี แต่ตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป เด็กหัวกะทิ นิยมมาเรียนครูมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นที่มร.สส. เปิด รับเพียง 360 คนต่อปี แต่มีเด็กเข้ามาสมัครมากถึง 30,000 คน กระบวนการคัดกรองจึงต้องเข้มข้น มั่นใจว่า ได้เด็กหัวกะที่เข้ามาเรียนครูอย่างแน่นอน เพราะเด็กบางคนสอบติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอื่น แต่ก็ เลือกมาเรียนครูที่มร.สส."นายฤาเดข์ กล่าวและว่า สําหรับการรับเด็กเข้าเรียน ปี 2562 ภาพรวมของ มร.สส.เปิดรับประมาณ 7,500 คน จากเดิมที่รับประมาณ 8,000 คน เหตุที่ลดลง เพราะไปลดจํานวนคณะ/ สาขาที่ไม่ได้รับความนิยมลง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก : มติชนออนไลน์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 - 06:00 น.

Section