รับสมัครนิสิตใหม่

สมัครเรียน
Section
Section
Section

บอร์ดก.ค.ศ.เห็นชอบตั้งผู้แทนอ.ก.ค.ศ.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศ.) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)เมื่อเร็ว ๆ นี้เห็นขอบเลือกนายกิติศักดิ์ บุญดาว ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)อุบลราข์ธานี เขต 1 ผู้แทน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในคณะกรรมการสวัสดิการ ข้าราชการ และแต่งตั้งนายชล อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกข์น(กช.) และนาย ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเห็นชอบให้นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เป็นอนุกรรมการผู้แทนสํานักงาน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. สํานักงาน ปลัดศธ.ต่อไป

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังแต่งตั้งนายสมใจ เข้าวน์พานิช ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลังหรือด้านอื่น ใน อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แทนตําแหน่งที่ว่าง เห็นข้อบการกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน. ในจังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) จํานวน 256 อัตรา โดยการ ตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก : มติชนออนไลน์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 - 05:00 น.

Section