ข่าวสารสำนักวิจัย บริการวิชาการ ส่วนงานวิจัย บริการวิชาการ

RSS
การประกันคุณภาพ C-IQA ครั้งที่ 2/2561

การประกันคุณภาพ C-IQA ครั้งที่ 2/2561 0

รับการประเมินเพื่อขอรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561

รับการประเมินเพื่อขอรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561 0

ประชุมสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 0

การตรวจไขมันในเลือดและภาวะโลหิตจาง

การตรวจไขมันในเลือดและภาวะโลหิตจาง 0