งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ — งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

RSS
การศึกษาความชุก ของโรคบรูเซลโลซิสในโคนม ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุพรรณบุรี

การศึกษาความชุก ของโรคบรูเซลโลซิสในโคนม ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สุพรรณบุรี

ผู้จัดทำ – นายภรัณยู ลีละสิริ

Study on seroprevalence of Brucellosis in Dairy cattle at Suphanburi Colledge of agriculture and technology
 
 
โครงการวิจัยนำเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559