งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

RSS
ความชุกทางซีรัมวิทยาของโรคบรูเซลโลซิสในแพะเนื้อ ที่เลี้ยงในฟาร์มแห่งหนึ่ง อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ความชุกทางซีรัมวิทยาของโรคบรูเซลโลซิสในแพะเนื้อ ที่เลี้ยงในฟาร์มแห่งหนึ่ง อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ผู้จัดทำ – ขวัญพิชชา สละ / อุษณา มานะต่อ

Seroprevalence study on Brucellosis in Goats at Don Chedi Suphanburi

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2559