การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ยา Cloxagel 200 และ Kloxerate ต่อการรักษาโรคเต้านมอักเสบในโคนม

RSS
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ยา Cloxagel 200 และ Kloxerate ต่อการรักษาโรคเต้านมอักเสบในโคนม

ผู้จัดทำ - วันชัย พรหมพิทักษ์ / อนาวิล ทะประสพ

Comparative study of the efficacy of Cloxagel 200 and Kloxerate to treatment mastitis in dairy cattle.

โครงการวิจัยนำเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2558

  • Admin WTU Website