งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

RSS
การศึกษาความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Staphylococcus  aureus ที่แยกได้จากฟาร์มสุกรในเขตภาคตะวันตก

การศึกษาความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากฟาร์มสุกรในเขตภาคตะวันตก

ผู้จัดทำ - กลมทิพย์ ลวนะลาภานนท์ และ นายิกา สารทอง

tudy on antimicrobial suscepertibility of

Staphylococcus  aureus isolated from pig farms in western parts of Thailand.

โครงการวิจัยนำเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2558