งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

RSS
เปรียบเทียบประสิทธิผลของยาถ่ายพยาธิอัลเบนดาโซลและไอเวอร์เมคตินต่อการลดจำนวนลงของไข่พยาธิในทางเดินอาหารโคนม

เปรียบเทียบประสิทธิผลของยาถ่ายพยาธิอัลเบนดาโซลและไอเวอร์เมคตินต่อการลดจำนวนลงของไข่พยาธิในทางเดินอาหารโคนม

ผู้จัดทำ - จักรกฤษ ใจดี / มณีกาญจน์ ประเสริฐบุญมี

Comparative efficacy of albendazol and ivermectin to follow decrease the number of worm eggs in gastrointestinal dairy cows.

โครงการวิจัยนำเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2558