งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทยศาสาตร์

RSS
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจหาชนิด และจำนวนของไข่พยาธิในระบบทางเดินอาหารในแพะ ด้วยวิธี Formalin-Ether concentration และ Formalin-Ethyl acetate concentration

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจหาชนิด และจำนวนของไข่พยาธิในระบบทางเดินอาหารในแพะ ด้วยวิธี Formalin-Ether concentration และ Formalin-Ethyl acetate concentration

ผู้จัดทำ - นางสาววราลี ประทีปสุข

Comparison of Efficacy of Formalin-Ether Concentration Technique and Formalin-Ethyl Acetate Concentration Technique to Identify Species and Number of Gastrointestinal Eggs in Goats


โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2561

อ่านผลงานวิจัย