งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทยศาสาตร์

RSS
การศึกษาความชุกของพยาธิในระบบทางเดินอาหารสุกร ในหมู่บ้านไผ่สี ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

การศึกษาความชุกของพยาธิในระบบทางเดินอาหารสุกร ในหมู่บ้านไผ่สี ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดทำ - มาลีรัตน์ จันทะแพน

The prevalence of gastrointestinal parasites in Ban Phaisee, Sa Long Ruea Subdistrict, Huai Krachao District, Kanchanaburi Province, Thailand

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2560

อ่านผลงานวิจัย