งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

RSS
ปัจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในแม่โครีดนมหลังคลอด ในตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ปัจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในแม่โครีดนมหลังคลอด ในตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดทำ - นางสาวณัฏฐกานต์ เจนวัฒนวิทย์ และนายรณกร รักษ์กรชวัล

 

Risk Factor Subclinical Mastitis in Lactating dairy cows, Nongpho Subdistrict, Photharam District, Ratchaburi Province

 

โครงการวิจัยเสนอคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2562

  • Admin WTU Website