บริการนิสิต - ทุกระดับ - ส่วนที่สาม

RSS

Download

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป Pay In ค่าขึ้นทะเบียนนิติใหม่ ป.ตรี Click แบบผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน Click คำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามชั้นปี Click ...
  • Parida Ouamsaoad

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Click ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี Click ประกาศเกณฑ์การเทียบโอน Click ระเ...
  • Parida Ouamsaoad

อบรมจริยธรรม/ประชุมวิชาการ

การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย Click
  • Parida Ouamsaoad

ระบบสนับสนุนนิสิต

X-Regis Click X-Studi Click E-Library Click E_Jornal Click
  • Parida Ouamsaoad