บริการนิสิต - ทุกระดับ - ส่วนที่สาม

RSS

อบรมจริยธรรม/ประชุมวิชาการ

การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Click การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย Click
  • Parida Ouamsaoad

ระบบสนับสนุนนิสิต

X-Regis Click X-Studi Click E-Library Click E_Jornal Click
  • Parida Ouamsaoad